คำขวัญประจำโรงเรียน

“กายดี จิตดี ชีวิตดี สังคมดี มีความสุข”

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ด้วยการมาพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน เดือนละ 2 ครั้ง กิจกรรมประกอบด้วย
– ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ
– ออกกำลังกายเบา ๆ เพิ่มความแข็งแรง และความกระปรี้ประเปร่า
– ออกกำลังสมอง ป้องกันโรคความจำเสื่อม
– กล่อมเกลาจิตใจด้วยธรรมะ
– นันทนาการอื่น ๆ