องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระเบื้องใหญ่ (สปสช.) และ สภาเด็กและเยาวชนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ โดย นายกสุกันยา ฟุ้งพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย
– เรียนรู้ ป้องกัน ระมัดระวัง Covid-19 โดย วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอพิมาย
– รู้เท่าทันยาเสพติดในชุมชน โดย วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรพิมาย

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา