วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ได้จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในศตวรรษที่ 21 และมีการฝึกปฏิบัติการทำขนมโบราณ การทำกระทงบายศรี การประดิษฐ์ของเล่น และการสานแห สาธิตการหว่าน การหาปลา และมีการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุและโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สร้างความสนุกสนาน และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี..
#ขอบคุณโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
#ขอบคุณโรงเรียนผู้สูงอายุ
#ขอบคุณอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ขอบคุณทีมงานคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่ดีในวันนี้