Site icon

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานการลงทะเบียน กรมการปกครอง

ช่องทางผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ช่องทางผ่าน App Store

ช่องทางผ่าน Play Store

Exit mobile version