แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปค่ะ โดย กองสวัสดิการสังคม