ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นางสุกันยา       ฟุ้งพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายวิเชียร        ต่างกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายปาน         ชินพิมาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายพัลลภ       เจือหนองคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่