ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นางสุกันยา  ฟุ้งพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 080-6149715

นายสมส่วน  เรืองมะเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 086-2584851

นายรวย  หมายภาษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 089-8472277

นายทองพูน  วิมานะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 086-2456835

นายสุรเดช   เด่นวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 098-5860708

นายบุญเสริม  ฟุ้งพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 081-7893478

back to top