ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ –


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ –


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ –


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ –

นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 081-7893478

back to top