ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นางสุกันยา       ฟุ้งพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 080-6149715

นายวิเชียร        ต่างกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 081-8788069

นายปาน         ชินพิมาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 063-8124034

นายพัลลภ       เจือหนองคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 085-6827156

นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

โทรศัพท์ 081-7893478

back to top