ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน

 • แผนดำเนินการ
 •  
 •  
 •  
 • การปฏิบัติงาน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •  
 •  
 •  
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 •  
 •  
 •  
 •  

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 25. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •  
 •  
 •  
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •  
 •  
 •  
 • 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 •  
 • 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 •  
 •  
 • การประเมินความเสื่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 •  
 •  
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •