สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายคนึง  ขานกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายสมัย  เอมกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นางนรินทร์  เที่ยงสันเทียะ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นางสาวนันท์ณภัทร  ธีรธัญปิยศุภร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑

นางวรกมล  ชินพิมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒    

นางฉวีวรรณ  เรียงพิมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓

นางสาวหัทกานวิชญ์  คำกำจร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๔    

นายสวง  ศิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๗

นายณทชัย  แก้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘    

นายแก่น  เฉลี่ยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๙

นางสมพร  ชาญสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๐

back to top