สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายสมส่วน      เรืองมะเริง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายรวย          หมายภาษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายพัลลภ        เจือหนองคล้า
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายอุไร   พาณิชนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑

นางรณณีย์       โภคสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑    

นางสมลักษณ์  ขาวสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๒

นางสาวลิรวีร์  นาคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๒    

นายสมพร  นางาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๓

นายรวย   หมายภาษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๓    

นายทองพูน  วิมานะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๔

นายสมส่วน  เรืองมะเริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๕

นายคนึง  ขานกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๕   

นายสมพร  กสิประกอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๖

นางนรินทร์  เที่ยงสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๖   

นายสวง   ศิลา   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๗

นางขวัญเรือน  เศษกลาง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๗ 

นายณทชัย  แก้วบาง     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๘

นางละม่อม  ละอองกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๘

นายเอ็ง  ฝางนอก    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๙

นางรสสุคนธ์  จุพิมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑๐

นายสมัย  เอมกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑๑