สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายสมส่วน เรืองมะเริง (ประธานสภาฯ)

นายสมส่วน      เรืองมะเริง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายรวย หมายภาษา (รองประธานสภาฯ)

นายรวย          หมายภาษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายพัลลภ เจือหนองคล้า (เลขานุการสภา อบต.)

นายพัลลภ        เจือหนองคล้า
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นายอุไร พาณิชนอก (ส.อบต. หมู่ 1)

นายอุไร   พาณิชนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑

นางรมณีย์ โภคสมบัติ (ส.อบต. หมู่ 1)

นางรณณีย์       โภคสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑    

นางสมลักษณ์ ขาวสุข (ส.อบต. หมู่ 2)

นางสมลักษณ์  ขาวสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๒

น.ส.ลิรวีร์ นาคา (ส.อบต. หมู่ 2)

นางสาวลิรวีร์  นาคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๒    

นายสมพร นางาม (ส.อบต. หมู่ 3)

นายสมพร  นางาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๓

นายรวย หมายภาษา (รองประธานสภาฯ)

นายรวย   หมายภาษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๓    

นายทองพูน วิมานะ (ส.อบต. หมู่ 4)

นายทองพูน  วิมานะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๔

นายสมส่วน เรืองมะเริง (ประธานสภาฯ)

นายสมส่วน  เรืองมะเริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๕

นายคนึง ขานกระโทก (ส.อบต. หมู่ 5)

นายคนึง  ขานกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๕   

นายสมพร กสิประกอบ (ส.อบต. หมู่ 6)

นายสมพร  กสิประกอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๖

นางนรินทร์ เที่ยงสันเทียะ (ส.อบต. หมู่ 6)

นางนรินทร์  เที่ยงสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๖   

นายสวง ศิลา (ส.อบต. หมู่ 7)

นายสวง   ศิลา   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๗

นายณทชัย แก้วบาง (ส.อบต. หมู่ 8)

นายณทชัย  แก้วบาง     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๘

นางละม่อม ละอองกลาง (ส.อบต. หมู่ 8)

นางละม่อม  ละอองกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๘

นายเอ็ง ฝางนอก (ส.อบต. หมู่ 9)

นายเอ็ง  ฝางนอก    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๙

นางรสสุคนธ์ จุพิมาย (ส.อบต. หมู่ 10)

นางรสสุคนธ์  จุพิมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑๐

นายสมัย เอมกลาง (ส.อบต. หมู่ 11)

นายสมัย  เอมกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ ๑๑

back to top