เขตการปกครอง

  ตำบลกระเบื้องใหญ่  ประกอบด้วย  11  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่              ชื่อบ้าน                             ผู้ใหญ่บ้าน

  1           บ้านเตย                                 นางสมบัติ  โชติกลาง

  2           บ้านกระเบื้องน้อย                      นางราตรี  กาดนอก

  3           บ้านตำแย                               นายไพเราะ  ตรีรัตน์ตระกูล

  4           บ้านกระเบื้องใหญ่                      นายเทียม  กรุพิมาย

  5           บ้านไผ่                                   นายรุ่งโรจน์  สาทกลาง

  6           บ้านโนนกระสัง                          นางทองม้วน  พาจันทึก

  7           บ้านท่ามะเขือ                            นางขวัญเรือน  เศษกลาง

  8           บ้านวัด                                  นายสมัย  คิดเห็น

  9           บ้านโนนทอง                            นายบุญหลาย  งอกโพธิ์

  10          บ้านจบก                                 นางอรรัตน์  พิมปรุ

  11           บ้านโนนเสว                              นางจุรีพร  หมั่นการ

back to top