เขตการปกครอง

  ตำบลกระเบื้องใหญ่  ประกอบด้วย  11  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่              ชื่อบ้าน                              ผู้ใหญ่บ้าน

  1           บ้านเตย                                   นางสมบัติ  โชติกลาง

  2           บ้านกระเบื้องน้อย                     นางราตรี  กาดนอก

  3           บ้านตำแย                                นายไพเราะ  ตรีรัตน์ตระกูล

  4           บ้านกระเบื้องใหญ่                     นายเทียม  กรุพิมาย

  5           บ้านไผ่                                     นายรุ่งโรจน์  สาทกลาง

  6           บ้านโนนกระสัง                         นางทองม้วน  พาจันทึก

  7           บ้านท่ามะเขือ                           นายสุเวทย์  อุตส่าห์งาน

  8           บ้านวัด                                     นายสมัย  คิดเห็น

  9           บ้านโนนทอง                            นายบุญหลาย  งอกโพธิ์

  10         บ้านจบก                                  นางอรรัตน์  พิมปรุ

  11         บ้านโนนเสว                              นางจุรีพร  หมั่นการ