ติดต่อ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(ณ วันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๖)

– ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                             นางสุกันยา   ฟุ้งพิมาย

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                        นายสมส่วน   เรืองมะเริง

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                        นายรวย       หมายภาษา

         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นายทองพูน   วิมานะ        

– สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                     นายคนึง        ขานกระโทก

          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                นายสมัย        เอมกลาง

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นางนรินทร์      เที่ยงสันเทียะ

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑            นางสาวนันท์ณภัทร   ธีรธัญปิยศุภร

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒            นางวรกมล      ชินพิมาย

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓             นางฉวีวรรณ    เรียงพิมาย

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๔             นางสาวหัทกานวิชญ์   คำกำจร

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๕             นายคนึง          ขานกระโทก

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๖             นางนรินทร์       เที่ยงสันเทียะ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๗             นายสวง         ศิลา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘              นายณทชัย       แก้วบาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๙             นายแก่น          เฉลี่ยกลาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๐            นางสมพร        ชาญสูงเนิน

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๑            นายสมัย          เอมกลาง

– ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          – ว่าง –

– รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย

– สำนักงานปลัด

          หัวหน้าสำนักปลัด                                                        นางสาวกาญจนา  ทิพย์ประเสริฐ

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                             นางสาวสว่าง     สีเขียว

          นักทรัพยากรบุคคล                                                      นางสาวสุรสา  ลวดลาย

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                       นางสาวน้ำทิพย์  นิพิมาย

          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             จ.อ.ณัฐวุติ  บุญอาษา        

          เจ้าพนักงานธุรการ                                                       นางสาววราภรณ์  มหาแสง

          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                        นายภานุพงศ์     ฟุ้งพิมาย

          คนงานทั่วไป                                                              นางวนิดา         วาจามั่น

          คนงานทั่วไป                                                              นายศิวณัฐ        หมายพรรษา

          คนงานทั่วไป                                                              นางชม้าย         จินดา

          

– กองคลัง

          ผู้อำนวยการกองคลัง                                                    นางตวงทรัพย์   สุวรรณเขต

          นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ                                      นางสาวปาลิดา   แซ่เตียว

          นักวิชาการพัสดุ                                                           นางสาวชัชชญา    ชูชีพ

          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                          – ว่าง –

          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                             นางอังคนางค์    อะยะวัน

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                       นางสุมาลี         กอบกิจตั้งเจริญ

– กองช่าง

          ผู้อำนวยการกองช่าง                                                      นายสมโชค       อยู่สุข

          นายช่างโยธา                                                               นายวินัย          คล่องใจ

          นายช่างโยธา                                                               – ว่าง –

          นายช่างไฟฟ้า                                                              นายอภิชาติ  จันทร

          คนงานทั่วไป                                                               – ว่าง –

– กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       – ว่าง –

          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                               นายจารุเดช       ศรีดำรงค์

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางเจริญ        สำราญ

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางสุรทิน        ฉิมกลาง

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางรัชนี          สวัสดิ์ดล

          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                         – ว่าง –

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาววณิชกานต์  พรไธสง

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาวชลิตา    ชะตาดี 

– กองสวัสดิการสังคม

          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                                         นางสาวทิพวรรณ์   ทันรังกา

          นักพัฒนาชุมชน                                                            นางสาวสุกัญญา    อินทรชาธร

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                           นางสาวนาตยา   เรืองมะเริง

– หน่วยตรวจสอบภายใน

          นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                นางเบญจมาศ     ฟุ้งพิมาย