ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒)

– ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                            นางสุกันยา       ฟุ้งพิมาย

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                        นายวิเชียร        ต่างกลาง

         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นายปาน         ชินพิมาย        

– สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                    นายสมส่วน      เรืองมะเริง

          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                นายรวย          หมายภาษา

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นายพัลลภ        เจือหนองคล้า

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑            นายอุไร          พาณิชนอก

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑            นางรณณีย์       โภคสมบัติ

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒            นางสมลักษณ์    ขาวสุข

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒           นางสาวลิรวีร์     นาคา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓           นายสมพร        นางาม

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓           นายรวย          หมายภาษา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๔           นายทองพูน      วิมานะ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๕           นายสมส่วน      เรืองมะเริง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๕           นายคนึง                   ขานกระโทก

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๖           นายสมพร        กสิประกอบ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๖           นางนรินทร์       เที่ยงสันเทียะ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๗           นายสวง          ศิลา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๗           นางขวัญเรือน    เศษกลาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘           นางละม่อม       ละอองกลาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘           นายณทชัย       แก้วบาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๙           นายเอ็ง           ฝางนอก

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๐          นางรสสุคนธ์     จุพิมาย

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๑          นายสมัย          เอมกลาง

– ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายพัลลภ        เจือหนองคล้า

– รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย

– สำนักงานปลัด

          หัวหน้าสำนักปลัด                                                         นายสิทธา        รวดเร็ว

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                            นางสาวสว่าง     สีเขียว

          นักทรัพยากรบุคคล                                                        นางสาวพิมพศศินา   แก้วสกลพัฒน์

          นักวิชาการสาธารณสุข                                                    นางสาวปฐมา    จักรบุตร

          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             จ.อ.บัญชา        โมรานอก

          เจ้าพนักงานธุรการ                                                        นางสาวภัทรภร  ทรัพย์สุข

          ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                                              นายภานุพงศ์     ฟุ้งพิมาย

         คนงานทั่วไป                                                               นายประสิทธิ์     หมายพรรษา

          คนงานทั่วไป                                                               นายสมชาย       โคมพิมาย

          คนงานทั่วไป                                                               นางวนิดา         วาจามั่น

          คนงานทั่วไป                                                               นางสาววิไลวรรณ   มุ่งกลาง

– กองคลัง

          ผู้อำนวยการกองคลัง                                                      นางสุกัญญา      ภู่หมื่นไวย์

          นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                                  นางเบญจมาศ    ฟุ้งพิมาย

          นักวิชาการพัสดุ                                                            นางสาวชัชชญา  ชูชีพ

          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                          นางอภันตรี       กระจ่างโพธิ์

          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                             – ว่าง

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                       นางสุมาลี         กอบกิจตั้งเจริญ

– กองช่าง

          ผู้อำนวยการกองช่าง                                                      นายสมโชค       อยู่สุข

          นายช่างโยธา                                                              นายวินัย                   คล่องใจ

          นายช่างโยธา                                                              – ว่าง

          คนงานทั่วไป                                                               นางสาวสุวิภัชร   จุพิมาย

– กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       นางสาวพิมพ์พิศา   ประเสริฐโส

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางเจริญ         สำราญ

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางสุรทิน        ฉิมกลาง

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางรัชนี          สวัสดิ์ดล

          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                         นางสาวพรทิพย์  ปฐมสมัย

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาววณิชกานต์  พรไธสง

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาวชลิตา    ชะตาดี 

– กองสวัสดิการ สังคม

          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม                                         นางสาวทิพวรรณ   ทันรังกา

          นักพัฒนาชุมชน                                                            นางสาวสุกัญญา    อินทรชาธร

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                           นางสาวนาตยา   เรืองมะเริง

– หน่วยตรวจสอบภายใน

          นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                              นางสาวศศินา    รวดเร็ว