ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(ณ วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕)

– ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                             นางสุกันยา   ฟุ้งพิมาย

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                        นายสมส่วน   เรืองมะเริง

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                        นายรวย       หมายภาษา

         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นายทองพูน   วิมานะ        

– สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                     นายคนึง        ขานกระโทก

          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                นายสมัย        เอมกลาง

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นางนรินทร์      เที่ยงสันเทียะ

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑            นางสาวนันท์ณภัทร   ธีรธัญปิยศุภร

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒            นางวรกมล      ชินพิมาย

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓             นางฉวีวรรณ    เรียงพิมาย

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๔             นางสาวหัทกานวิชญ์   คำกำจร

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๕             นายคนึง          ขานกระโทก

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๖             นางนรินทร์       เที่ยงสันเทียะ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๗             นายสวง         ศิลา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘              นายณทชัย       แก้วบาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๙             นายแก่น          เฉลี่ยกลาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๐            นางสมพร        ชาญสูงเนิน

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๑            นายสมัย          เอมกลาง

– ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายสุรเดช     เด่นวงษ์

– รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย

– สำนักงานปลัด

          หัวหน้าสำนักปลัด                                                         – ว่าง –

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                             นางสาวสว่าง     สีเขียว

          นักทรัพยากรบุคคล                                                       – ว่าง –

          นักวิชาการสาธารณสุข                                                    นางสาวน้ำทิพย์  นิพิมาย

          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             จ.อ.บัญชา        โมรานอก

          เจ้าพนักงานธุรการ                                                        – ว่าง –

          ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                                             นายภานุพงศ์     ฟุ้งพิมาย

          คนงานทั่วไป                                                              นายประสิทธิ์       หมายพรรษา

          คนงานทั่วไป                                                              นางวนิดา         วาจามั่น

          คนงานทั่วไป                                                              นายศิวณัฐ        หมายพรรษา

          คนงานทั่วไป                                                              นางชม้าย         จินดา

 

– กองคลัง

          ผู้อำนวยการกองคลัง                                                     นางสุกัญญา      ภู่หมื่นไวย์

          นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                                  – ว่าง –

          นักวิชาการพัสดุ                                                           นางสาวชัชชญา    ชูชีพ

          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                          – ว่าง –

          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                             นางอังคนางค์    อะยะวัน

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                       นางสุมาลี         กอบกิจตั้งเจริญ

– กองช่าง

          ผู้อำนวยการกองช่าง                                                      นายสมโชค       อยู่สุข

          นายช่างโยธา                                                               นายวินัย          คล่องใจ

          นายช่างโยธา                                                               นายสายัณห์      ประกอบผล

          คนงานทั่วไป                                                               นางสาวสุวิภัชร   จุพิมาย

– กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       นางสาวพิมพ์พิศา   ประเสริฐโส

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางเจริญ         สำราญ

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางสุรทิน        ฉิมกลาง

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางรัชนี          สวัสดิ์ดล

          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                         – ว่าง –

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาววณิชกานต์  พรไธสง

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาวชลิตา    ชะตาดี 

– กองสวัสดิการสังคม

          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                                         นางสาวทิพวรรณ์   ทันรังกา

          นักพัฒนาชุมชน                                                            นางสาวสุกัญญา    อินทรชาธร

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                           นางสาวนาตยา   เรืองมะเริง

– หน่วยตรวจสอบภายใน

          นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                นางเบญจมาศ     ฟุ้งพิมาย

back to top