ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(ณ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔)

– ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                            นางสุกันยา       ฟุ้งพิมาย

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                        นายวิเชียร        ต่างกลาง

         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นายปาน         ชินพิมาย        

– สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                    นายสมส่วน      เรืองมะเริง

          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                นายรวย          หมายภาษา

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  นายพัลลภ        เจือหนองคล้า

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑            นายอุไร          พาณิชนอก

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑            นางรณณีย์       โภคสมบัติ

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒            นางสมลักษณ์    ขาวสุข

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒           นางสาวลิรวีร์     นาคา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓           นายสมพร        นางาม

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓           นายรวย          หมายภาษา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๔           นายทองพูน      วิมานะ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๕           นายสมส่วน      เรืองมะเริง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๕           นายคนึง         ขานกระโทก

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๖           นายสมพร        กสิประกอบ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๖           นางนรินทร์       เที่ยงสันเทียะ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๗           นายสวง          ศิลา

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘           นางละม่อม       ละอองกลาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘           นายณทชัย       แก้วบาง

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๙           นายเอ็ง           ฝางนอก

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๐          นางรสสุคนธ์     จุพิมาย

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๑          นายสมัย          เอมกลาง

– ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายพัลลภ        เจือหนองคล้า

– รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย

– สำนักงานปลัด

          หัวหน้าสำนักปลัด                                                         นายสิทธา        รวดเร็ว

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                            นางสาวสว่าง     สีเขียว

          นักทรัพยากรบุคคล                                                        นางสาวพิมพศศินา   แก้วสกลพัฒน์

          นักวิชาการสาธารณสุข                                                    – ว่าง

          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             จ.อ.บัญชา        โมรานอก

          เจ้าพนักงานธุรการ                                                        นางสาวภัทรภร  ทรัพย์สุข

          ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                                              นายภานุพงศ์     ฟุ้งพิมาย

         คนงานทั่วไป                                                               นายประสิทธิ์     หมายพรรษา

          คนงานทั่วไป                                                               นายสมชาย       โคมพิมาย

          คนงานทั่วไป                                                               นางวนิดา         วาจามั่น

 

– กองคลัง

          ผู้อำนวยการกองคลัง                                                      นางสุกัญญา      ภู่หมื่นไวย์

          นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                                  นางเบญจมาศ    ฟุ้งพิมาย

          นักวิชาการพัสดุ                                                            นางสาวชัชชญา  ชูชีพ

          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                          นางอภันตรี       กระจ่างโพธิ์

          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                             นางอังคนางค์    อะยะวัน

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                       นางสุมาลี         กอบกิจตั้งเจริญ

– กองช่าง

          ผู้อำนวยการกองช่าง                                                      นายสมโชค       อยู่สุข

          นายช่างโยธา                                                              นายวินัย          คล่องใจ

          นายช่างโยธา                                                              นายสายัณห์      ประกอบผล

          คนงานทั่วไป                                                               นางสาวสุวิภัชร   จุพิมาย

– กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       นางสาวพิมพ์พิศา   ประเสริฐโส

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางเจริญ         สำราญ

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางสุรทิน        ฉิมกลาง

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางรัชนี          สวัสดิ์ดล

          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                         – ว่าง

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาววณิชกานต์  พรไธสง

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาวชลิตา    ชะตาดี 

– กองสวัสดิการสังคม

          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                                         นางสาวทิพวรรณ์   ทันรังกา

          นักพัฒนาชุมชน                                                            นางสาวสุกัญญา    อินทรชาธร

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                           นางสาวนาตยา   เรืองมะเริง

– หน่วยตรวจสอบภายใน

          นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                              นางสาวศศินา    รวดเร็ว

back to top