ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(ณ วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔)

– ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                             –

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                        –

         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  –        

– สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                     –

          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                –

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่                  –

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑            –

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๒            –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๓             –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๔             –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๕             –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๖             –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๗             –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๘              –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๙             –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๐            –

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ ๑๑            –

– ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          – ว่าง –

– รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

          นายบุญเสริม     ฟุ้งพิมาย

– สำนักงานปลัด

          หัวหน้าสำนักปลัด                                                         – ว่าง –

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                             นางสาวสว่าง     สีเขียว

          นักทรัพยากรบุคคล                                                       – ว่าง –

          นักวิชาการสาธารณสุข                                                    นางสาวน้ำทิพย์  นิพิมาย

          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             จ.อ.บัญชา        โมรานอก

          เจ้าพนักงานธุรการ                                                        – ว่าง –

          ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                                             นายภานุพงศ์     ฟุ้งพิมาย

          คนงานทั่วไป                                                              นายประสิทธิ์       หมายพรรษา

          คนงานทั่วไป                                                              นางวนิดา         วาจามั่น

          คนงานทั่วไป                                                              นายศิวณัฐ        หมายพรรษา

          คนงานทั่วไป                                                              นางชม้าย         จินดา

 

– กองคลัง

          ผู้อำนวยการกองคลัง                                                     นางสุกัญญา      ภู่หมื่นไวย์

          นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                                  นางเบญจมาศ     ฟุ้งพิมาย

          นักวิชาการพัสดุ                                                           นางสาวชัชชญา    ชูชีพ

          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                          – ว่าง –

          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                             นางอังคนางค์    อะยะวัน

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                       นางสุมาลี         กอบกิจตั้งเจริญ

– กองช่าง

          ผู้อำนวยการกองช่าง                                                      นายสมโชค       อยู่สุข

          นายช่างโยธา                                                               นายวินัย          คล่องใจ

          นายช่างโยธา                                                               นายสายัณห์      ประกอบผล

          คนงานทั่วไป                                                               นางสาวสุวิภัชร   จุพิมาย

– กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       นางสาวพิมพ์พิศา   ประเสริฐโส

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางเจริญ         สำราญ

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางสุรทิน        ฉิมกลาง

          ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               นางรัชนี          สวัสดิ์ดล

          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                         – ว่าง –

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาววณิชกานต์  พรไธสง

          ผู้ดูแลเด็ก                                                                  นางสาวชลิตา    ชะตาดี 

– กองสวัสดิการสังคม

          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                                         นางสาวทิพวรรณ์   ทันรังกา

          นักพัฒนาชุมชน                                                            นางสาวสุกัญญา    อินทรชาธร

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                           นางสาวนาตยา   เรืองมะเริง

– หน่วยตรวจสอบภายใน

          นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                – ว่าง –

back to top