โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่

กิจกรรมในโรงเรียน

ครูใหญ่

นายทวน อุตส่าห์งาน

***ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ***

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯ