กองสวัสดิการสังคม


นางสาวทิพวรรณ์   ทันรังกา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวสุกัญญา   อินทรชาธร
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนาตยา   เรืองมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

back to top