กองสวัสดิการสังคม

นางสาวทิพวรรณ์   ทันรังกา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุกัญญา  อินทรชาธร
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนาตยา  เรืองมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

back to top