กองสวัสดิการสังคม

นางสาวทิพวรรณ   ทันรังกา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม

นางสาวสุกัญญา   อินทรชาธร
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนาตยา   เรืองมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

back to top