กองช่าง

นายสมโชค  อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวินัย      คล่องใจ
นายช่างโยธา

– ว่าง –
นายช่างโยธา

นางสาวสุวิภัชร   จุพิมาย
คนงานทั่วไป