กองคลัง

นางสุกัญญา  ภู่หมื่นไวย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชัชชญา  ชูชีพ
นักวิชาการพัสดุ

-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอังคนางค์  อะยะวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุมาลี  กอบกิจตั้งเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

back to top