กองคลัง

นางสุกัญญา  ภู่หมื่นไวย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเบญจมาศ  ฟุ้งพิมาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวชัชชญา  ชูชีพ
นักวิชาการพัสดุ

นางอภันตรี  กระจ่างโพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุมาลี  กอบกิจตั้งเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี