ติดต่อ

กองคลัง

นางตวงทรัพย์  สุวรรณเขต
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชัชชญา  ชูชีพ
นักวิชาการพัสดุ

S__13139973

นางสาวปาลิดา  แซ่เตียว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอังคนางค์  อะยะวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุมาลี  กอบกิจตั้งเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

S__22544392

นางสาวสุภัทรตรา สมดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

S__11657224

นางสาวศุภิสรา เข็มณรงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ