กองคลัง

นางสุกัญญา  ภู่หมื่นไวย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวชัชชญา  ชูชีพ
นักวิชาการพัสดุ


-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอังคนาง  อะยะวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุมาลี  กอบกิจตั้งเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

back to top